استاندارد صندلی آمفی تاتر

استاندارد

صندلی های آمفی تاتر –ویژگی ها

هدف -1

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها ونمونه برداری ،روشهای آزمون ونشانه گذاری انواع صندلی های آمفی تاتر می باشد .

دامنه کاربرد -2

این استاندارد انواع صندلی های تاشو وغیرتاشو تالارهای سینما ،تالارهای موسیقی وکنسرت ،تالارهای اجتماعات وسخنرانی را شامل می شود .

مراجع الزامی -3

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد با آن ها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود . در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ ویا تجدید نظر،اصلاحیه ها وتجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست . با این همه بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد ،امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها وتجدید نظر های مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند . در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر ،آخرین چاپ ویا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است .

استفاده از مراجع زیر برای کاریرد این استاندارد الزامی است :

استاندارد ملی 3492: سال 1373 تخته لایه –ویژگی ها

استاندارد ملی 2334: سال 1361 تخته لایه –آزمون تعیین رطوبت

استاندارد ملی 892: سال 1367 پارچه های تار وپودی وحلقوی بافت –ویژگی ها

استاندارد ملی 4972 : سال 1379 رنگ  کوره ای مصارف عام –ویژگی ها

اصطلاحات وتعاریف -4

در این استاندارد اصطلاحات ویا واژه ها یا تعریف زیر به کار می روند:

صندلی تاشو -4-1

صندلی تاشو ،صندلی است که کفی آن پس از برخواستن شخص استفاده کننده ،از حالت تقریبا افقی به حالت تقریبا عمودی برگشته وبنابراین فضایی بین دو ردیف صندلی ایجاد می گردد .این افزایش فضا برای سهولت تردد بین دو ردیف صندلی می باشد.

قاب (پوشش صندلی )-4-2

پوشش پشت و زیر کفی صندلی را گویند

ویژگی ها – 5

ویژگی های عمومی -5-1

استفاده از لوازم جانبی مانند جای قرار دادن لیوان ،میز زیردستی،سیستم ترجمه همزمان در این صندلی ها مجاز است .

ویژگی های تخته لایه مورد مصرف -5-2

تخته لایه مورد استفاده باید با ویژگی های استاندارد ملی 3492 : سال 1373 مطابق بوده و رطوبت ان بین 8 تا 12 درصد باشد . روش آزمون رطوبت مطابق استاندارد ملی 2334: سال 1361 می باشد

ویژگی های رنگ مورد مصرف روی قطعات فلزی-5-3

الف- رنگ مورد استفاده می تواند از نوع الکترواستاتیک پودری ویا رنگ کوره ای مصارف عام باشد .

رنگ کوره ای مصارف عام باید با ویژگی های استاندارد ملی 4972 :سال 1379مطابقت داشته باشد .

ب –رنگ استفاده شده روی قطعات فلزی بایدمطابق بند (6-1 )این استانداردمورد آزمون قرار گیرد .

ویژگی های پارچه وفوم پوشش کفی وپشتی صندلی -5-4

پارچه های مورد استفاده برای روکش کفی وپشتی می توانند از نوع تار وپودی ،حلقوی بافت ،فوم چرم مصنوعی و یا چرم طبیعی باشند .پارچه های تار وپودی وحلقوی بافت باید با ویژگی های استاندارد ملی ایران به شماره  892 : سال 1367 مطابقت داشته باشند.

فوم چرم مصنوعی با روکش   P.V.C  باید ویژگی های استاندارد ملی ایران را دارا باشد .

ویژگی های فوم مورد مصرف در داخل کفی وپشتی -5-5

فوم مورد استفاده باید دارای مقاومت کافی در برابر بار استاتیک بوده ومطابق (6-5) این استاندارد مورد آزمون قرار گیرد .وزن مخصوص فوم مورد استفاده باید حداقل 30 کیلوگرم بر متر مکعب بوده و مطابق بند (2-6 ) این استاندارد مورد آزمون قرار گیرد .

ویژگی های کفی وپشتی

5-6-1 کفی صندلی تاشو باید پس از رسیدن به افقی ترین وضعیت خود توسط لوازم نگه دارنده مناسب به گونه ای ثابت گردد که انتهای کفی با پارچه قسمت زیرین پشتی تماس نداشته باشد .

5-6-2 ساختار قطعات باز وبسته کننده کفی صندلی تاشو ،باید به گونه ای باشد که با اعمال حداقل نیروی 50 نیوتن در فاصله 10 سانتی متری از لبه جلوی کفی به حالت افقی با قی بماند ومطابق بند (6-3 ) این استانداردمورد آزمون قرار گیرد .

5-6-3 کفی وپشتی صندلی باید مقاومت کافی در برابر نیروهای وارده را داشته و مطابق بندهای (6-4)،(6-6) و

(6-7) این استاندارد مورد آزمون قرار گیرد ..

ویژگی های دسته ی صندلی -5-7

دسته ی صندلی باید در برابر اعمال نیروی استاتیک وارده به سمت بالا مقاوم بوده ومطابق بند (6-8) این استاندارد مورد آزمون قرار گیرد .

-5-8- ابعاد صندلی های آمفی تئاتر باید مطابق  جدول 1 وشکل 6 باشد .

حدود مجاز

ابعاد

46-42

ارتفاع بالاترین نقطه کفی تا زمین هنگامی که کفی به صورت افقی قرر دارد.

80-105

ارتفاع انتهای پشتی تا زمین

44

حداقل عرض فضای مفید نشیمن گاه

40-46

عمق کفی

60-63

ارتفاع دسته صندلی از زمین

6

حداقل عرض دسته صندلی

 جدول1- ابعاد صندلی های آمفی تاتر (ابعاد برحسب سانتی متر)

 

-5-9- زاویای صندلی آمفی تاتر باید مطابق جدول 2 باشد .

حدود مجاز

زاویه مورد نظر

17-22

زاویه پشتی از محور عمودی

15-18

زاویه کفی نسبت به سطح افقی در حالتی که کفی در افقی ترین حالت قرار دارد

95-105

زاویه بین کفی وپشتی در حالتی که کفی در افقی ترین حالت قرار دارد

5-10

زاویه رویه دسته صندلی نسبت به سطح افقی

جدول 2- زوایای صندلی های آمفی تاتر(زوایا بر حسب درجه )

روش های آزمون -6

آزمون چسبندگی رنگ 6-1

به وسیله ی تیغ تیز وخط کش تعداد یازده شیار صاف با فاصله 5/1 میلی متر از یکدیگر روی قسمت رنگ شده بزنید و سپس یازده شیار دیگر عمود بر شیارهای فوق بزنید . روی مربع هی کوچک ایجاد شده یک قطعه نوار چسب کاغذی یا پلاستیکی معمولی حساس به فشار به طول 10 سانتی متر وعرض 5/2سانتی متر چسبانده و با دست روی آن بکشید. پس از نیم ساعت لبه نوار چسب را تحت زاویه 45 درجه نسبت به سطح رنگ شده با سرعت از روی مربع های کوچک بکنید نباید بیش از 5 درصد مربع های کوچک واقع در زیرچسب از سطح رنگ شده جدا شود .

اندازه گیری وزن مخصوص فوم 6-2

مکعبی 100*100*100 میلی متر از فوم مود استفاده جدا نمایید. ابعاد مکعب نمونه برداری شده را توسط کولیس با دقت 05% میلی متر در مرکز هر ضلع اندازه گیری نموده وسپس وزن را توسط ترازو با دقت 01% گرم اندازه گیری نمایید.وزن مخصوص از رابطه زیر محاسبه می گردد:

D   وزن مخصوص نمونه بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب

M  جرم نمونه آزمونی بر حسب گرم

 B1*B2*B 3   ابعاد نمونه آزمونی بر حسب میلیمتر 106            D

آزمون بارگذاری روی کفی برای اطمینان از عملکرد مناسب سیستم تاکننده صندلی -6-3

مطابق شکل یک نیروی F  برابر 50 نیوتن را درفاصله 10 سانتی متری از لبه جلو کفی وارد نمایید. در این حالت کفی صندلی باید به راحتی به وضعیت افقی درآید. این آزمون را 10 بار تکرار کنید .

 شکل 1- نحوه اعمال نیرو روی کفی برای اطمینان از مناسب سیستم تاکننده ی صندلی

آزمون اعمال نیروی استاتیک توام کفی و پشتی -6-4

مطابق شکل 2 توسط صفحه بارگذاری نشیمن گاه وپشتی و دستگاه وارد کننده ی نیرو ابتدا باید نیروی 800 نیوتن به کفی وسپس نیروی 400 نیوتن به پشتی وارد گردد .صفحات بارگذاری روی کفی وپشتی باید به گونه ای نصب گردند که مرکز وارد شدن نیرو درست در مرکز کفی وپشتی باشد .

تعداد دفعات ازمون باید مطابق جدول 3 باشد پس از انجام ازمون نباید موارد زیر مشاهده گردد.

هیچ کدام از اعضا کفی وپشتی وقطعات اتصال دهنده نباید لق یا شل شود

عمل کرد کفی نباید دچار اختلال گردد

 روکش مورد مصرف برای کفی و پشتی (پارچه یا فوم) نباید آسیب ببیند

هیچ گونه تغییر در زوایا وآزادی حرکت کفی نباید ایجاد گردد.

یادآوری- صفحه بارگذاری آزمون اعمال نیروی استاتیک توام کفی وپشتی باید در محل تماس با پشتی و کفی دارای فوم پلی اورتان به ضخامت 10 تا 12 سانت در مرکز و 5 تا 7 سانت در لبه ها بوده و 70 تا 80 درصد سطح کفی وپشتی را بپوشاند.

شکل 2- آزمون اعمال نیروی استاتیک توام کفی وپشتی

آزمون مقاومت فوم در مقابل اعمال نیروی توام استاتیک -6-5

پس از انجام آزمون بند (6-4)نباید هیچ گونه فرورفتگی و یا پارگی در فرم ایجاد گردد

آزمون بار استاتیک پشتی از داخل- 6-6

مطابق شکل 3 نیروی 500 نیوتنی را توسط صفحه بارگذاری از داخل به پشتی وارد نمایید. نقطه اثر نیروی وارده باید 45-40 سانتی متر بالاتر  از انتهای زیرین کفی باشد وتعداد دفعات  آزمون و آهنگ انجام آزمون باید مطابق جدول 3 باشد پس از انجام آزمون موارد زیر نباید مشاهده گردد

شکستگی در اتصالات پشتی

لق یا شل شدن پشتی

تغییر حالت زاویه پشتی نسبت به حالت اولیه

شکل 3-آزمون اعمال نیروی استاتیک پشتی از داخل

صفحه بارگذاری آزمون بار استاتیک پشتی از داخل باید در محل تماس دارای فوم پلی اورتان به قطر  10 تا 12 سانت در لبه ها بوده و 45 تا 55 در صد سطح پشتی را بپوشاند.

 جدول 3 –آهنگ انجام آزمون، مقدار نیروی وارده

تعداد دفعات ازمون اعمال نیروی استاتیک کفی ،پشتی  ودسته صندلی

تعداد دفعات آزمون

نیروی وارده(نیوتن)

دفعات آزمون در دقیقه

شرح آزمون

بند آزمون

16000

کفی 800 پشتی 400

10-15

اعمال نیروی استاتیک توام با کفی وپشتی

4-6

100

500

6-8

اعمال نیروی استاتیک  پشتی از داخل

6-6

100

500

6-8

اعمال نیروی استاتیک پشتی از بیرون

7-6

50

30

6-8

اعمال نیروی استاتیک دسته از پایین به بالا تعداد

8-6

 

 

آزمون اعمال نیروی استاتیک پشتی از بیرون- 6-7

مطابق شکل نیروی 500 را در مرکز پشتی توسط صفحه  بارگذاری پشتی وارد،تعداد دفعات آزمون وآهنگ انجام آزمون باید طبق جدول 3 باشد .پس از انجام موارد زیر نباید مشاهده گردد:

هرگونه شکستگی در اجزاء واتصالات پشتی  به جز شکستگی روکش مجاز نمی باشد

نباید زاویه پشتی نسبت به حالت اولیه تغییری کرده باشد

پشتی نباید لق ویا شل شده باشد.

شکل 4-آزمون اعمال نیروی استاتیک پشتی از نیرو

صفحه بارگذاری ازمون اعمال نیروی استاتیک پشتی از بیرون باید در محل تماس با پشتی دارای فوق پلی اورتان به ضخامت5 سانتی متر بوده و 45 تا 55 درصد سطح پشتی را بپوشاند.

آزمون اعمال نیروی استاتیک دسته صندلی از پایین به سمت بالا -6-8

مطابق شکل 5 نیروی 30 نیوتنی را توسط نیرو سنج ودستگاه وارد کننده نیرو درست در لبه صندلی مطابق جدول 3 وارد نمایید.

پس از انجام آزمون دسته صندلی نباید لق،شل ویاکنده شده باشد .

شکل 5- آزمون اعمال نیروی استاتیک دسته صندلی

اندازه گیری زوایای صندلی 6-9

برای اندازه گیری زوایای مختلف صندلی باید از نقاله متحرک که هر فک اندازه گیر آن حداقل 40 سانتی متر طول داشته باشد استفاده گردد. در ضمن باید وسیله ای که سطح افقی و عمودی را تعیین نماید در دسترس باشد .

نشانه گذاری -7

باید در محل مناسبی روی صندلی که قابل دید باشد موارد زیر درج گردد :

 نام یا علامت تجاری تولید کننده

شماره سری ساخت یا کد مربوطه

شکل 6- ابعاد صندلی آمفی تاتر

1-ارتفاع بلندترین نقطه کفی تا زمین

2- ارتفاع بلند ترین نقطه

پیوست الف –اطلاعاتی

توصیه می گردد فاصله بین صندلی در تالارهای مختلف مطابق جدول شماره 4 این استاندارد باشد :

جدول 4- حداقل فاصله بین دو ردیف صندلی در تالارهای مختلف

فاصله برحسب سانت

فاصله بین دو ردیف صندلی (پشت تا پشت )

مکان نصب صندلی

90

تالار سینما

100

تالار سخرانی،تالار کنسرت وموسیقی