صندلی سینمایی مدل ARC

صندلی

صندلی سینمایی مدل ARC
به صورت تک پایه بوده وبه صورت دسته چرم ودسته چوب موجود می باشد .
این صندلی سینمایی به دو صورت نصب می شود 1- نصب صندلی سینمایی  بروی کف 2- نصب صندلی سینمایی بر روی دیوار سالن و یا پله

صندلی
صندلی
صندلی

دانلود ها