اخبار

تولید ونصب صندلی های آمفی تئاترموسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی تولید ونصب صندلی های آمفی تئاترموسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی
ویروس کرونا ، فرصت یا تهدید برای سالن های سینما ویروس کرونا ، فرصت یا تهدید برای سالن های سینما
تجهیز سالن های سینمایی جدید در پردیس سینما گالری ملت تجهیز سالن های سینمایی جدید در پردیس سینما گالری ملت
نمایشگاه مبلمان سینمایی واداری    نمایشگاه مبلمان سینمایی واداری
سخنرانی مدیرعامل رض کو تولید کننده صندلی سینمایی در نمایشگاه ایران ریتیل شو سخنرانی مدیرعامل رض کو تولید کننده صندلی سینمایی در نمایشگاه ایران ریتیل شو
تجهیزسالن سینمای جم سنتر با صندلی سینمایی آرک  تجهیزسالن سینمای جم سنتر با صندلی سینمایی آرک
بخشی از مصاحبه جناب آقای سلیمانی (مدیر فروش شرکت رض کو ) درباره سینما وصندلی سینما بخشی از مصاحبه جناب آقای سلیمانی (مدیر فروش شرکت رض کو ) درباره سینما وصندلی سینما
تجهیزسالن آمفی تئاتر استادیوم امام رضا مشهد ، رض کو   تجهیزسالن آمفی تئاتر استادیوم امام رضا مشهد ، رض کو
سالن سینما سالن سینما
تاریخچه سینما و آمفی تئاتر ایران تاریخچه سینما و آمفی تئاتر ایران